Formuláře

Akreditační řízení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

CV garantů oboru31.08.2016
Návrh akreditace oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem – předkládací zpráva31.08.2016
Seznam formulářů pro akreditaci - přílohy žádosti31.08.2016
Seznam profesorů a docentů pracoviště zajišťující obor18.09.2014
Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem18.09.2014
Základní informace k akreditačnímu řízení31.08.2016
Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení, oboru řízení ke jmenování profesorem31.08.2016

Doktorské studium

Evidenční list studenta31.08.2016
Návrh na udělení odměny školiteli studentů DSP31.08.2016
Uspořádání autoreferátu - doktorské studijní programy v biomedicíně31.08.2016
Základní údaje o školiteli doktorského studia v biomedicíně na 3.LF UK - fakultní formulář31.08.2016
Základní údaje o školiteli doktorského studia v biomedicíně na 3.LF UK - formulář 'G' pro oborovou radu31.08.2016
Žádost o obhajobu dizertační práce15.04.2015
Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání, absolvované v rámci doktorského studijního programu22.02.2008
Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky20.04.2015
Žádost studenta31.08.2016

Granty

Doložka k podávanému návrhu výzkumného, rozvojového nebo obdobného projektu27.11.2007
Návrh na udělení odměny za podání grantové přihlášky10.04.2017
Návrh na udělení odměn z výzkumného, rozvojového nebo obdobného projektu01.04.2016
Návrh na udělení stipendia za podání grantové přihlášky01.04.2016
Záznam o projektu podávaný v rámci 7. RP EU01.05.2011

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 7c Stipendijního řádu UK

GA UK - použijí řešitelé projektů GA UK pro výplatu svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele31.08.2016
PRVOUK - použijí koordinátoři PRVOUK pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované31.08.2016
Stipendia na projekty vědy a výzkumu – např. MŠMT (věda a výzkum), AZV (věda a výzkum)31.08.2016
SVV - použijí řešitelé SVV pro vyplacení svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele v magisterské či doktorské formě studia31.08.2016

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 9 Stipendijního řádu UK

Pro projekty mimo vědu a výzkum, projekty nadací a nadačních fondů apod.31.08.2016
Pro stipendia z jiných zdrojů – rozvojové projekty a IP UKdoc31.08.2016

Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Základní udaje o uchazeči - habilitační řízení31.08.2016
Základní udaje o uchazeči - řízení ke jmenování profesorem31.08.2016
Žádost o zahájení habilitačního řízení31.08.2016
Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem31.08.2016


Poslední změna: 22. září 2016 16:41 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor