Formuláře ke stažení

Děkanát - Ekonomické oddělení 3. LF UK

Daňové doklady

 • 29. 6. 2016pdfxlsxPrůvodka daňového dokladu - příloha č. 3 směrnice 2010/06
 • 9. 3. 2017xlsxVyúčtování drobného vydání - příloha směrnice 2017/03

Darovací smlouvy - vzory

 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva finanční dar 50-300tis včetně FO podnikatel VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva finanční dar do 300tis včetně FO nepodnikatel VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva finanční dar do 50tis včetně FO podnikatel VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva finanční dar nad 300tis FO nepodnikatel-RUK VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva finanční dar nad 300tis FO podnikatel-RUK VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva věcný dar 50-300tis včetně FO podnikatel VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva věcný dar do 300tis včetně FO nepodnikatel VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva věcný dar do 50tis včetně FO podnikatel VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva věcný dar nad 300tis FO nepodnikatel-RUK VZOR
 • 13. 10. 2016docxDarovací smlouva věcný dar nad 300tis FO podnikatel-RUK VZOR
 • 13. 10. 2016docxObecné info pro dárce

Majetek

 • 18. 2. 2009docpdfNávrh na vyřazení majetku - příloha č. 1 směrnice 1/2009
 • 18. 2. 2009docpdfProtokol o vyřazení majetku - příloha č. 2 směrnice 1/2009
 • 24. 1. 2006xlsPřevodka majetku mezi jednotlivými pracovišti 3. LF - směrnice 2006/03
 • 19. 3. 2008xlsPřevodka majetku v rámci pracoviště - směrnice 2006/03
 • 24. 1. 2006xlsPříjemka majetku 3. LF UK - směrnice 2006/03
 • 30. 10. 2015docpdfPředávací protokol - směrnice 2006/03

Objednávky

 • 27. 11. 2007rtfBěžná objednávka
 • 27. 11. 2007docObjednávka pro výzkumné záměry

Pronájem

 • 14. 10. 2015xlspdfObjednávka pronájmu prostor a zařízení v 3. LF - příloha č. 1 směrnice 2004/01
 • 15. 3. 2004xlsProhlášení objednávajícího - příloha č. 2 směrnice 2004/01

Cesty studentů a osob bez základního pracovněprávního vztahu na 3. LF UK

 • 20. 4. 2017docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana – grant
 • 20. 4. 2017docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - student – grant
 • 20. 4. 2017docSmlouva o poskytnutí příspěvku za účast na akci ve výši cestovních výdajů - druhá smluvní strana – fakulta

Smlouvy o výpůjčce - vzory

 • 13. 10. 2016docSmlouva výpůjčka určito do 5mil včetně VZOR
 • 13. 10. 2016docSmlouva výpůjčka určito nad 5mil VZOR
 • 13. 10. 2016docVýpůjčka Předávací protokol VZOR

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • 1. 2. 2016docpdfVýzva k předložení nabídky - příloha č. 2 směrnice 3/2016
 • 1. 2. 2016docpdfProtokol o posouzení a hodnocení nabídek - příloha č. 1 směrnice 3/2016

Zálohy

 • 9. 3. 2017docpdfŽádost o poskytnutí zálohy

Děkanát - Provozně-technické oddělení 3. LF UK

 • 27. 1. 2005Žádanka na autodopravu - směrnice 2005/01xls
 • 27. 1. 2005Žádanka na opravy - směrnice 2005/01xls

Fakulta

 • 9. 10. 2015Hlavičkový papír 3. LF UK, česká verzedocpdf
 • 9. 10. 2015Hlavičkový papír 3. LF UK, anglická verzedocpdf
 • 9. 10. 2015Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý, česká verzedocpdf
 • 9. 10. 2015Hlavičkový papír 3. LF UK černobílý, anglická verzedocpdf
 • 25. 11. 2016Průvodka k návrhu smlouvy - příloha směrnice 2008/08docpdf

IT

 • 11. 6. 2009Návrh seznamu počítačů, které by měly být napojeny na nemocniční informační systémy v síti FNKVdoc

Komise fakulty

Komise pro ochranu pokusných zvířat

 • 9. 6. 2015Formulář projektu pokusurtf

Specializační vzdělávání

Středisko vědeckých informací 3. LF UK

Ediční komise

 • 9. 10. 2006Objednávka pro vydání skripta v nakladatelství Karolinumdoc
 • 9. 10. 2006Objednávka pro vydání vědecké publikace v nakladatelství Karolinumdoc
 • 9. 10. 2006Osobní data autora (vyplňuje pouze nový autor nebo pokud u autora došlo ke změnám v osobních údajích)doc
 • 11. 1. 2011Prohlášení o přihlédnutí a zapracování připomínek recenzentů do rukopisudoc
 • 9. 10. 2006Recenzenti publikace (vyplňuje se pouze v případě, odevzdává-li autor rukopis i s recenzetními posudky)doc
 • 9. 10. 2006Zmocnění pro nakladatelství Karolinum od autoradoc

Tisk - reprografie

 • 2. 1. 2010Žádanka pro barevný tisk do formátu A4doc
 • 9. 10. 2007Žádanka pro objednání grafických služeb nebo pro barevný tisk A4doc
 • 9. 10. 2007Žádanka pro reprografické práce - černobílé kopírování a tiskdoc
 • 9. 10. 2007Žádanka pro velkoformátový tisk - posterydoc

Studium, studijní záležitosti, výuka

Formuláře ke studiu

 • 1. 9. 2016docDiplomová, bakalářská práce - téma -prázdný formulář ze SIS, v případě tisku formuláře ze SIS jsou všechna data již vyplněna automaticky
 • 1. 9. 2016docObecný formulář pro podání žádosti
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - I
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - II
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - III
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - IV
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - V
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o ISP - čj - VI

 • 1. 9. 2016docPřihláška ke zkoušce v době letních prázdnin
 • 1. 9. 2016docpdfŽádost o přerušení studia
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - I
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - II
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - III
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - IV
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - V
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - VI
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - VII
  • 9. 9. 2015pdfvzor žádosti o přerušení - čj - VIII

 • 1. 9. 2016docpdfŽádost o uznání zápočtů a zkoušek

Povinně volitelné kurzy (PVK), volitelné předměty (VP), studentská vědecká aktivita (SVA)

 • 1. 9. 2016docPřihláška na SVA
 • 23. 5. 2012docVyhlášení PVK
 • 23. 5. 2012docVyhlášení SVA
 • 23. 5. 2012docVyhlášení VP

Praxe

Výstupní list studenta

 • 1. 9. 2016docpdfVýstupní list studenta

Zahraniční spolupráce, zahraniční cesty

 • 25. 11. 2013Podklad pro vyúčtování služební cestyxls

Děkanát - Oddělení personální a mzdové

Dohody o pracovní činnosti - dohody o provedení práce

Čestné prohlášení zaměstnance-pracovníka31.08.2016
Doklad o vykonáni práce31.08.2016
Návrh na uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti05.06.2015
Návrh na uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající činnosti v rámci projektů vědy a výzkumu a obdobných projektů a další činnosti05.06.2015
Podklady pro uzavření dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti05.06.2015
Podklady pro uzavření dohody o provedení práce pracovníků vykonávající pedagogické činnosti05.06.2015
Žádost o uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti pracovníků vykonávající pedagogické činnosti09.03.2009

Docházka

Evidence docházky 200727.11.2007
Evidence docházky 200827.11.2007
Evidence docházky 200909.01.2009
Evidence docházky 201026.01.2010
Evidence docházky 201102.01.2011
Evidence docházky 201213.01.2012
Evidence docházky 201318.12.2012
Evidence docházky 201430.12.2013
Evidence docházky 201522.01.2015
Evidence dochazky 201631.08.2016
Evidence dochazky 201719.01.2017

Mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky31.08.2016
Návrh na udělení odměny k ocenění pracovních zásluh při výročí 20 let trvání pracovního poměru k 3. LF UK31.08.2016
Návrh na udělení odměny po nabytí nároku na starobní důchod31.08.2016
Návrh na udělení odměny po přiznání invalidního důchodu31.08.2016
Návrh na udělení odměny při dovršení věku 50 let31.08.2016
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního příplatku17.06.2016
Potvrzení o srážce zdravotního pojištění z minimální mzdy18.03.2016
Žádost zaměstnance o zasílání mzdy na účet31.08.2016

Osobní údaje

Aktualizace údajů osobního dotazníku a osobních dat zaměstnance01.04.2016
Čestné prohlášení - Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem16.01.2008

Ostatní formuláře (návrh na přijetí, výběrové řízení, škody apod.)

Dohoda o odpovědnosti31.08.2016
Návrh na jmenování externích učitelů31.08.2016
Návrh na přijetí do pracovního poměru01.04.2016
Návrh na změnu mzdové třídy-osobního ohodnocení01.04.2016
Návrh na změnu pracovního poměru01.04.2016
Smlouva o výpůjčce31.08.2016
Zápis o předání pracovního místa - funkce31.08.2016
Žádost o náhradu škody - čestné prohlášení - škoda na odložených věcech01.04.2016
Žádost o vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst01.01.2017

Popisy pracovních činností podle mzdového předpisu UK - vzory

Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP1 - odborný asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP2 - odborný asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP3 - docent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída AP4 - profesor05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 1 - odborný asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída L 2 - odborný asistent05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP105.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída VP205.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 01 - myčka laboratorního skla05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 01 - ošetřovatel laboratorních zv05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 02 - pitevní laborant05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 05 - fotograf05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 05 - laborant05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 05 - sekretářka05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 05 - technický pracovník05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 06 - laborant05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 06 - sekretářka05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 06 - technický pracovník05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 07 - instruktor pro výuku05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 09 - instruktor pro výuku10.02.2017
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 09 - lektor05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 09 - vědecký pracovník05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 10 - lektor05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 10 - vědecký pracovník05.04.2016
Popis pracovní činnosti zaměstnance - mzdová třída 11 - vědecký pracovník05.04.2016

Pracovní volno

Formulář DOVOLENKA09.01.2009
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna podle § 76 zákona č. 111-1998 Sb. o vysokých školách01.04.2016
Žádost o poskytnutí volna bez náhrady mzdy podle § 199 zákoníku práce17.05.2016
Žádost o poskytnutí volna z důvodů jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203, odst. 2) písm.g) zákoníku práce01.04.2016

Sociální fond

Žádosti o příspěvek na nenávratnou finanční výpomoc31.08.2016
Žádost o příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v nepeněžní formě podle § 123 zákona č. 561-2004 Sb.31.08.2016
Žádost o příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření a příspěvek na soukromé životní pojištění, informace o změně údajů31.08.2016
Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami31.08.2016

Ukončení pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru01.11.2007
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, v případě nesouhlasu s touto dohodou výpověď01.11.2007
Žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance12.10.2009
Žádost o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele12.10.2009
Žádost o vydání pracovního posudku31.08.2016
Žádost o zrušení Výpovědi z pracovního poměru10.10.2010
Žádost o zrušení Žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou10.10.2010
Žádost zaměstnance o ukončení pracovního poměru dohodou10.10.2010

Úrazy

Kniha úrazů02.01.2011
Pokyny - úraz02.01.2011
Záznam o nepracovním úrazu pro ČSSZ03.01.2011
Záznam o pracovním úrazu02.01.2011
Záznam o pracovním úrazu – hlášení změn02.01.2011

Zdanitelné příjmy

Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 200701.11.2007
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 200809.01.2009
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 200907.01.2010
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201002.01.2011
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201102.01.2012
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201230.12.2013
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201330.12.2013
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201408.01.2015
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201511.01.2016
Žádost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 201602.01.2017

Věda a výzkum, akademické kvalifikace, doktorské studium

Akreditační řízení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

CV garantů oboru31.08.2016
Návrh akreditace oboru habilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem – předkládací zpráva31.08.2016
Seznam formulářů pro akreditaci - přílohy žádosti31.08.2016
Seznam profesorů a docentů pracoviště zajišťující obor18.09.2014
Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem18.09.2014
Základní informace k akreditačnímu řízení31.08.2016
Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení, oboru řízení ke jmenování profesorem31.08.2016

Doktorské studium

Evidenční list studenta31.08.2016
Návrh na udělení odměny školiteli studentů DSP31.08.2016
Uspořádání autoreferátu - doktorské studijní programy v biomedicíně31.08.2016
Základní údaje o školiteli doktorského studia v biomedicíně na 3.LF UK - fakultní formulář31.08.2016
Základní údaje o školiteli doktorského studia v biomedicíně na 3.LF UK - formulář 'G' pro oborovou radu31.08.2016
Žádost o obhajobu dizertační práce15.04.2015
Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání, absolvované v rámci doktorského studijního programu22.02.2008
Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky20.04.2015
Žádost studenta31.08.2016

Granty

Doložka k podávanému návrhu výzkumného, rozvojového nebo obdobného projektu27.11.2007
Návrh na udělení odměny za podání grantové přihlášky10.04.2017
Návrh na udělení odměn z výzkumného, rozvojového nebo obdobného projektu01.04.2016
Návrh na udělení stipendia za podání grantové přihlášky01.04.2016
Záznam o projektu podávaný v rámci 7. RP EU01.05.2011

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 7c Stipendijního řádu UK

GA UK - použijí řešitelé projektů GA UK pro výplatu svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele31.08.2016
PRVOUK - použijí koordinátoři PRVOUK pro studenty v magisterské či doktorské formě studia prezenční i kombinované31.08.2016
Stipendia na projekty vědy a výzkumu – např. MŠMT (věda a výzkum), AZV (věda a výzkum)31.08.2016
SVV - použijí řešitelé SVV pro vyplacení svých stipendií a stipendií pro spoluřešitele v magisterské či doktorské formě studia31.08.2016

Návrhy pro přiznání stipendia dle článku 9 Stipendijního řádu UK

Pro projekty mimo vědu a výzkum, projekty nadací a nadačních fondů apod.31.08.2016
Pro stipendia z jiných zdrojů – rozvojové projekty a IP UKdoc31.08.2016

Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Základní udaje o uchazeči - habilitační řízení31.08.2016
Základní udaje o uchazeči - řízení ke jmenování profesorem31.08.2016
Žádost o zahájení habilitačního řízení31.08.2016
Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem31.08.2016


Poslední změna: 20. duben 2017 16:08 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor