Přijímání ke studiu dle § 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění

Přijímací řízení do akademického roku 2016/2017

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s odst. 6, čl. 3 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řádu přijímacího řízení se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

Odlišné podmínky pro přijetí pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách

Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:

1) Základní podmínka pro přijetí

Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.


Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.

2) Další podmínky pro přijetí

2.1)

podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 580,-Kč do 2. 9. 2016;

2.1)

podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 580,-Kč do 2. 9. 2016;

2.2)

předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeči, kteří absolvovali zahraniční střední školu (netýká se zemí, se kterými má ČR uzavřenou mezinárodní dohodu o vzájemném uznávání vzdělání) doloží úředně ověřenou kopii rozhodnutí či osvědčení o uznání středního vzdělání nejpozději do 30. 9. 2016;

2.3)

studium v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů jejichž předchozí vysokoškolské studium ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)

studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).

Znalost příslušného jazyka může uchazeč prokázat přímo na fakultě a to složením zkoušky prokazující příslušnou znalost. Zkoušky se konají každou středu od 1. 5. do 2. 9. 2016 od 10:00 hod. Informaci o tom, že danou zkoušku chce uchazeč složit, zasílá nejpozději 5 pracovních dnů před daným termínem na e-mail: .

2.4)

úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2015/2016 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do

vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2015/2016 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.

2.5)

absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK v Praze.

3)

Do každého oboru a formy studia může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,00. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa.

Podání přihlášky

Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat:

listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 580,-Kč.

Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:

  • fotokopii indexu

  • výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu

  • potvrzení o splnění podmínek pro zápis do vyššího ročníku.

Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.


  • úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání

  • úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)


Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.

Termín pro podání přihlášky

Přihláška včetně požadovaných náležitostí se podává do 2. 9. 2016 (včetně).


     Podmínky přijímání ke studiu dle § 49 ke stažení.


Poslední změna: 16. listopad 2016 12:25 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor